Aanvraagprocedure

Stichting Conamis hanteert een aanvraagprocedure. Deze is opgenomen in het huishoudelijk reglement, die te vinden is op deze website (onder Wie zijn wij). Dit huishoudelijk reglement gaat over meer zaken dan alleen de aanvraagprocedure. Daarom hebben we hieronder alleen de artikelen met betrekking tot de aanvraagprocedure en toetsingscriteria opgenomen.

 

Uit het huishoudelijk reglement:

3.1. Aanvraagprocedure

De stichting hanteert een aanvraagprocedure voor de aanvraag van een bijdrage voor een vakantiereis, zoals bepaald in de volgende leden:

 1. De bij de beoordeling van een aanvraag in aanmerking te nemen toetsingscriteria als bedoeld onder 3.2. navolgend en het te hanteren aanvraagformulier worden gepubliceerd op de site van de Stichting. Meent men in aanmerking te kunnen komen voor een financiële bijdrage van de Stichting aan een bepaalde gewenste vakantiereis, dan kan een aanvraag daartoe worden gedaan door het volledig invullen van het aanvraagformulier en het per mail of post indienen daarvan, inclusief de bij te voegen bijlagen.
 2. De Stichting neemt uitsluitend aanvragen in behandeling indien het digitale  aanvraagformulier volledig is ingevuld en alle noodzakelijke bijlagen tijdig zijn ontvangen.
 3. Aanvragen voor een bijdrage aan een vakantiereis die plaatsvindt in de maand juni, juli, augustus of september en die uiterlijk 1 mei door de Stichting zijn ontvangen, worden behandeld in een bestuursvergadering in de eerste helft van mei. De aanvrager wordt uiterlijk 31 mei op de hoogte gebracht van het bestuursbesluit. Voor per post toegezonden bijlagen geldt de datum van het poststempel plus 3 werkdagen als de datum van ontvangst. Voor een bijdrage aan een vakantiereis die plaatsvindt in de periode oktober t/m mei geldt dat deze uiterlijk vier maanden voor vertrek moet zijn ontvangen door de stichting waarbij de stichting uiterlijk 2 maanden voor vertrek uitsluitsel geeft over de het al dan niet toekennen van een bijdrage.
 1. Stichting Conamis meldt – indien een bijdrage wordt toegekend – schriftelijk aan de aanvrager de hoogte van die bijdrage en eventuele nadere voorwaarden waaronder die bijdrage wordt toegekend.
 2. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
 3. Het is mogelijk om meerdere jaren achtereen een bijdrage aan te vragen, echter, in dat geval gaan aanvragen van mensen die niet eerder een bijdrage hebben ontvangen voor.
 4. Stichting Conamis behoudt zich het recht voor om geen financiële bijdrage toe te kennen, ook als aan de toetsingscriteria wordt voldaan, bijvoorbeeld als de Stichting niet over voldoende geld beschikt.

3.2. Toetsingscriteria

 1. Voor de beoordeling van de toewijsbaarheid van ontvangen aanvragen hanteert Stichting Conamis zogenoemde toetsingscriteria. De vastgestelde toetsingscriteria worden gepubliceerd op de site van de Stichting. Aan de hand daarvan kan een potentiële aanvrager zelf nagaan of men in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van Stichting Conamis.
 2. Het bestuur kan te allen tijde de toetsingscriteria wijzigen met inachtneming van de te volgen besluitvormingsprocedure.
 3. Aanvragen worden behandeld op basis van de toetsingscriteria die gelden op datum van ontvangst van de aanvraag.

 

3.3. Wijze van uitbetaling bijdrage

 1. Een eventuele bijdrage wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de reisorganisatie die de reis waaraan aanvrager deelneemt, verzorgt.