Stichting Conamis

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

  1. Wie zijn wij?

Uit ervaring weten we hoe waardevol het is om er soms even tussenuit te zijn, vakantie te kunnen vieren. Stichting Conamis wil er aan bijdragen dat mensen die dat ook nodig hebben maar niet kunnen bekostigen, toch de gelegenheid krijgen om door middel van een vakantie lichamelijk en geestelijk bij te komen. Een vakantie waarin ontspanning, activiteit en een christelijk inhoudelijk programma hand in hand gaan, waardoor men daarna weer opgebouwd terug kan naar het dagelijks leven. Stichting Conamis richt zich daarbij op alleenstaanden en kinderen die door een gebrek aan financiële middelen niet op vakantie kunnen, maar daar wel hard aan toe zijn (de “doelgroep”). De Stichting draagt daarmee mede bij aan het voorkomen van sociale uitsluiting. Daartoe richt de Stichting zich op eenieder die er door omstandigheden hard aan toe is om even afstand te kunnen nemen van een – financieel en/of anderszins – zorgelijk bestaan, door een vakantie waarin men geestelijk en fysiek weer wordt opgebouwd in een warme, christelijke groepssetting. Denk daarbij aan mensen die onder de armoedegrens leven, in de schuldsanering zitten, of anderszins – bijvoorbeeld door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, faillissement, scheiding, of langdurig tegenvallende inkomsten bij een zelfstandige – een zodanig beperkt inkomen hebben dat er geen financiële ruimte is voor een vakantie. Ook onevenredig hoge vaste lasten of bijzondere uitgaven in verband met bijvoorbeeld ziekte kunnen ertoe leiden dat er geen financiële ruimte overblijft voor een vakantie.

De formele oprichtingsdatum van Stichting Conamis is 20 maart 2017, maar onze dromen dateren al van ver voor die tijd. In dit beleidsplan zetten we onze dromen om in doelen waar we de aankomende vier jaar prioriteit bij leggen. Maar we vertellen eerst nog wat meer over onze passie.

  1. Passie

Kernprincipes en uitgangspunten Stichting Conamis

Een moment om bij te tanken: veel mensen boeken graag even een vakantie. Niet voor iedereen is dat echter mogelijk. Veel mensen snakken naar zo’n vakantie maar kunnen dit financieel niet opbrengen.

Stichting Conamis wil bijdragen aan het welbevinden van  kwetsbare mensen, ongeacht ras, geslacht, leeftijd, seksuele gerichtheid, geloof of enig andere discriminatiegrond. Stichting Conamis gelooft dat juist wanneer het leven van alledag financieel al zwaar genoeg is en er geen middelen zijn voor wat extra’s, een moment van vakantie, rust en bezinning cruciaal kan zijn.

Voor Stichting Conamis betekent vakantie dat je tijd hebt om fysiek en geestelijk op te laden, om opgebouwd te worden in christelijk geloof en te genieten van sociale contacten.

Het statutaire doel van Stichting Conamis is mensen in aanraking te brengen met het evangelie van  Jezus Christus, alsmede mensen op te bouwen in hun geloof in dat evangelie. De Stichting tracht dat doel onder meer te bereiken door het voor haar doelgroep (doen) organiseren van (vakantie)reizen in groepsverband met behulp van de inzet van vrijwilligers die de door en/of namens de Stichting georganiseerde reizen op basis van vrijwilligheid begeleiden, het ten behoeve van haar doelgroep waar nodig financieel en anderszins faciliteren van het deelnemen aan door derden georganiseerde (vakantie)reizen waar de in lid 1 genoemde doelstelling centraal staat, en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan  zijn. Bij door derden georganiseerde groepsreizen toetst Stichting Conamis vooraf of de door de betreffende derde georganiseerde reizen een christelijk inhoudelijk programma kennen gericht op geloofsopbouw, onder andere tot uiting komend in dagopeningen, avondsluitingen, bijbelstudies, pastorale zorg en aandacht voor de (kwetsbare) medemens en een christelijke levenshouding.

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Als de Stichting wordt ontbonden, zal een eventueel batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.

Missie

Stichting Conamis wil ertoe bijdragen dat een moment van vakantie mogelijk wordt voor mensen die dit nodig hebben, maar niet kunnen bekostigen, zodat ook deze mensen gesterkt door ontspanning en opgebouwd in christelijk geloof weer hun dagelijks leven in kunnen gaan. Voor een nadere uitwerking van de doelgroep waar de Stichting zich op richt, zijn verwezen naar wat daar eerder in dit beleidsplan over is opgemerkt.

Werkzaamheden van Stichting Conamis

Stichting Conamis biedt, binnen de daarvoor gestelde criteria, individuele aanvragers financiële ondersteuning bij het kunnen realiseren van een groepsvakantie met christelijke inhoud.

  1. Beleid

Als beginnende stichting willen we zo snel mogelijk mensen op vakantie helpen en tegelijkertijd de aankomende jaren gebruiken om te werken aan een stevige stichting. Daarvoor hebben we een aantal beleidsdoelen opgesteld. De concrete aanpak en een meer gedetailleerde omschrijving van onze voornemens en taken worden opgenomen in een beleidsplan en nader uitgewerkt in een huishoudelijk reglement, zodat we doen waarvan we dromen! Het beleidsplan wordt in elk geval om de drie jaar geëvalueerd en – zo nodig – aangepast.

Beleidsdoel 1: De juiste criteria voor het juiste doel

Stichting Conamis wil transparant zijn in de criteria die gehanteerd worden bij de toekenning van financiering. Bij aanvang hebben we daarvoor een aantal criteria opgesteld. Deze “toetsingscriteria” worden voor eenieder kenbaar gepubliceerd op de website van de Stichting (www.conamis.nl). In de eerste jaren zullen we goed monitoren of die criteria voldoende aansluiten bij de doelstelling van de Stichting en de doelgroep en deze zo nodig bijstellen.

Beleidsdoel 2: Zoveel mogelijk mensen op vakantie

De aankomende jaren hopen we dat we met onze activiteiten zoveel mogelijk mensen kunnen helpen om hen een broodnodige en onvergetelijke vakantie te bezorgen. We zullen onze ervaringen gebruiken om bij te sturen in onze begroting en onze doelstellingen. We willen de eerste jaren gebruiken om meer zicht te krijgen op het bereik van onze inzet, zodat we op grond van onze ervaringen ons beleid verder kunnen ontwikkelen ten behoeve van onze doelgroep. Zie ook hierna onder “Financieel beleid en beheer”.

Beleidsdoel 3: Netwerk uitbreiden

Stichting Conamis staat niet op zichzelf, zoals de naam zelf al zegt. Stichting Conamis wil de aankomende jaren gebruiken om een netwerk op te bouwen van partners waarmee we aan ons doel kunnen werken.

Beleidsdoel 4: PR en communicatie

Stiching Conamis wil zichtbaar en vindbaar zijn voor wie in ons werk geïnteresseerd is, wie ons wil ondersteunen en bovenal voor wie graag even bij wil komen tijdens een christelijke reis, maar dat niet zelf kan financieren. Dit betekent dat we de aankomende tijd onze PR en communicatie willen versterken en dat we ernaar toewerken dat in 2020 Stichting Conamis werkt vanuit een communicatieplan.

  1. Organisatiestructuur

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting en de realisatie van haar doel. Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De Stichting heeft geen personeel in dienst en draait geheel op de inzet van betrokken vrijwilligers. Reizen waaraan de Stichting een bijdrage levert worden uitgevoerd door professionele reisorganisaties van christelijke signatuur die voldoen aan de door Stichting Conamis gestelde criteria. Indien en voor zover de Stichting zelf betrokken zal zijn bij de uitvoering van een reis, gebeurt dit door de inzet van bij de Stichting betrokken vrijwilligers.

  1. Financieel beleid en beheer
  • Werving van gelden

Het kapitaal van de Stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten en erfstellingen en al hetgeen op andere wijze wordt verworven. Christelijke reisorganisaties zal worden verzocht in hun reisdocumentaties en tijdens hun reizen aandacht te besteden aan het bestaan en het doel van de Stichting. Onder het motto “Gun een ander ook zo’n onvergetelijke ervaring” wordt er daarbij tevens op ingezet dat er tijdens die reizen wordt gecollecteerd ten bate van de Stichting. Daarnaast kunnen reisorganisaties en andere – al dan niet aan de reisbranche gerelateerde organisaties – de activiteiten van de Stichting in geld en/of in natura sponsoren, bijvoorbeeld door het bieden van gunstige inkooparrangementen.

Door de werving van de benodigde gelden primair te richten op (de deelnemers aan reizen van) christelijke reisorganisaties kan de geldwerving kostenefficiënt en effectief vorm worden gegeven. Aangezien het – zeker in de opbouwfase – niet de bedoeling is gebruik te maken van beroepsmatig werkzame fondsenwervers, zal de fondsenwerving ook noodzakelijkerwijs moeten verlopen via een efficiënt en gestroomlijnd proces. Daarbij zal onder andere een beroep worden gedaan op de bij de bedoelde christelijke reisorganisaties als vrijwilliger betrokken reisleiders. Van deelnemers aan reizen van christelijke signatuur mag een meer dan gemiddelde affiniteit met de doelstelling van de Stichting worden verwacht. Hetzelfde geldt voor de reisleiders die zich als vrijwilliger inzetten voor een christelijke reisorganisatie.

Voor het aanbrengen van mensen die voor ondersteuning door de Stichting in aanmerking komen, zal mede contact worden gelegd met allerlei kerkelijke organisaties. De aldus gelegde contacten zullen waar dat nodig en zinvol is, worden betrokken in het plan van aanpak voor de fondsenwerving.

De nadere uitwerking en verdere uitbouw van de fondsenwerving zal mede worden betrokken bij het opstellen van het eerder genoemde communicatieplan.

  • Vermogen

Voor een onbelemmerde en effectieve uitvoering van haar werkzaamheden moet de Stichting kunnen beschikken over een zeker werkkapitaal. Het bestuur draagt er echter zorg voor dat er niet meer vermogen wordt aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de Stichting. Het vermogen wordt niet blootgesteld aan beleggingsrisico’s.

  • Kostenstructuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Daarnaast kunnen de afzonderlijke  bestuursleden geen aanspraak maken op vacatiegelden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte redelijke kosten.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de kosten van fondsenwerving en de beheerkosten van de Stichting in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de Stichting. Daar de Stichting geen gebruik maakt van betaalde krachten, zullen verkregen gelden vrijwel geheel kunnen worden besteed aan de doelstelling sec.

Bij de Stichting betrokken vrijwilligers kunnen aanspraak maken op vergoeding van redelijke kosten die zij hebben moeten maken binnen het kader van de door hen ten behoeve van de Stichting verrichte werkzaamheden.

  • Bestedingen en bijdragen van derden

Verkregen gelden worden zoveel mogelijk aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling sec. Verzoeken om ondersteuning worden onderschreven door ten minste één derde partij die ook zelf bereid is een redelijke bijdrage te leveren aan de kosten die samenhangen met de inwilliging van het verzoek. Dit kan bijvoorbeeld een diaconie zijn. In beginsel gelden er echter geen beperkingen voor wat betreft de personen of instellingen die als zodanig kunnen optreden.

Door de gekozen werkwijze hoeven enkel verzoeken om ondersteuning in behandeling te worden genomen, die al serieus zijn beoordeeld op toekenbaarheid door een (meer) persoonlijk met de aanvrager bekende derde. Daarmee bevordert dit een efficiënte en effectieve selectie door het (vrijwilligers)bestuur. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet honoreren van een aanvraag blijft echter altijd de taak en verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het bestuur behoudt zich daarbij het recht voor om een bewijs van inkomen of onvermogen op te vragen. Daarbij valt te denken aan een “Alternatief voor de Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen” (een zogenaamde VIValt-verklaring), een “biljet van proces” van de Belastingdienst, een verklaring schuldsanering, of een afschrift van een recente belastingaanslag.  Eventueel ontvangen persoonlijke informatie zal te allen tijde vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

 

  • Administratie en verslaglegging

Het bestuur van de Stichting draagt er zorg voor dat de administratie van de Stichting zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk de aard en omvang van de onkostenvergoedingen voor de individuele bestuursleden blijkt, alsmede die van de (overige) kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de Stichting en die van andere uitgaven van de Stichting. Hetzelfde geldt voor de inkomsten en het vermogen van de Stichting.

Voor de aanvang van elk boekjaar stelt de penningmeester een door het bestuur goed te keuren begroting voor het  komende jaar op. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Na afloop van ieder boekjaar worden de jaarstukken opgesteld. De jaarstukken omvatten ten minste de balans primo en ultimo boekjaar, de staat van baten en lasten over het boekjaar en de noodzakelijke toelichtingen bij de balans en de staat van baten en lasten. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en dechargeert de penningmeester. Ten teken van goedkeuring door het bestuur worden de stukken door ieder bestuurslid voor akkoord ondertekend. Na goedkeuring van de jaarstukken door het bestuur worden deze gepubliceerd op de website van de Stichting.

Dit hebben we gedaan

Lees over ons werk in het meest recente activiteitenverslag